space

zedas®asset

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem i utrzymaniem infrastruktury kolejowej

zedas®asset jest zintegrowanym rozwiązaniem do efektywnego zarządzania majątkiem i utrzymaniem zasobów kolejowych. Dedykowany dla branży kolejowej LAM (Linear Asset Management System) stanowi podstawę ekonomicznej eksploatacji i utrzymania majątku. Przemyślana strategia wydawnicza systemów ZEDAS gwarantuje nieprzerwane wsparcie i zawsze aktualne oprogramowanie dla wszystkich naszych partnerów.

System zedas®asset jest wykorzystywany przez właścicieli i operatorów infrastruktury do zarządzania każdego rodzaju aktywami:

Infrastruktura kolejowa:

 • Tory i zwrotnice
 • Sieci trakcyjne / linie napowietrzne
 • Urządzenia sterowania i bezpieczeństwa (systemy sygnalizacji, przejazdy kolejowe itp.)
 • Podstacje trakcyjne
 • Perony, przystanki i stacje

Pozostałe obiekty:

 • Konstrukcje inżynierskie (np. mosty, tunele)
 • Budynki
 • Schody ruchome, windy
 • Systemy oświetlenia
 • Tereny zielone
 • Maszty
 • Urządzenia techniczne
 • Nabrzeża portowe

Zasoby:

 • Urządzenia pomiarowe i narzędzia
 • Materiały
 • Kwalifikacje pracowników
 • Dostępność pracowników

 

Wykorzystaj potencjał swoich obiektów kolejowych!

Zwiększona dostępność i niezawodność infrastruktury

Redukcja kosztów utrzymania

Perspektywiczne planowanie personelu i konserwacji

Kluczowe dane do podejmowania trafnych decyzji zarządczych (planowanie inwestycji)

Graficzny przegląd stanu zasobów

Wykrywanie podatności na usterki i przewidywanie pozostałego okresu eksploatacji

Spójna, zgodna z przepisami dokumentacja

Integracja zewnętrznych usługodawców i urządzeń (dane pomiarowe, partnerzy serwisowi)

 

zedas®asset: Jeden system dla wszystkich uczestników procesu

 

zedas®asset jest standardowym rozwiązaniem do zarządzania majątkiem i utrzymaniem całej infrastruktury, w tym wszystkich obiektów systemu kolejowego. Rozwiązanie EAM (Enterprise Asset Management) integruje wszystkie zasoby w jednym systemie. Pozwala ponadto odzwierciedlić typowe procesy łańcucha wartości: planowanie (materiał, personel, zasoby operacyjne), przetwarzanie, zarządzanie i kontroling.

 

Masz pytania? Chętnie pomogę!

Christian Krauss

Tel.: +49 173 67 06 171
E-Mail: ckrauss@zedas.com

 

Cechy wydajności w zarządzaniu majątkiem kolejowym

 

Kreisgrafik
 • Struktura i historia aktywów

   

 • Monitoring stanu i Analizy

   

 • Planowanie i zarządzanie konserwacją

   

 • zedas®asset Track Analyser i Rail Map

   

 • zedas®asset Smart

   

 • zedas®asset Advanced (IoT, Big Data, raporty i dashboard)

   


 

Efektywne zarządzanie zakładem i utrzymaniem ruchu dzięki ZEDAS

zedas®asset łączy w sobie klasyczne funkcje systemu planowania i kontroli utrzymania ruchu z innowacyjnymi ulepszeniami – opartymi na wiedzy branżowej z przemysłu kolejowego.

Graficzna prezentacja danych

Wirtualna sieć torów do dokładnego odwzorowania położenia wszystkich obiektów wraz z powiązanymi danymi, takimi jak aktualny status, dane pomiarowe i historia konserwacji.

Integracja wszystkich danych pomiarowych

Dane zebrane podczas przejazdu, inspekcji, pomiarów i nagrań wideo są na bieżąco importowane, analizowane, oceniane i archiwizowane.

Prognozy dotyczące stanu

Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących planowania konserwacji i inwestycji poprzez prognozowanie pozostałego okresu eksploatacji aktywów.

Mobilna aplikacja

Terenowe zespoły serwisantów mogą rejestrować usterki i zgłaszać zlecenia łatwo i bez zbędnej zwłoki.

Zintegrowane zarządzanie personelem i planowanie

Automatyczne planowanie wymagań i zapotrzebowania na personel i materiały w ramach planowania konserwacji.

Kompleksowe zarządzanie konserwacją

Obliczanie terminów i cyfrowe zarządzanie awariami i zleceniami ułatwiajce organizację konserwacji.

 

Graficzna prezentacja sieci trakcyjnej, wszystkich obiektów i danych

Mapa zedas®asset Rail Map jest systemem informacyjnym służącym do wizualizacji obiektów takich jak tory, rozjazdy, sygnalizatory itp. oraz szczegółowej informacji o danym obiekcie. Reprezentacja graficzna odbywa się na kilku poziomach. Rozmieszczone mapy i ich intuicyjne powiększanie zapewniają szybką orientację. Kolorowe warstwy wizualizują informacje o stanie i konserwacji, takie jak zamówienia i statusy przetwarzania. Widoki i informacje o obiektach można wywołać jednym kliknięciem. Ułatwia to ocenę stanu, identyfikację słabych punktów i uzasadnienie decyzji operacyjnych.

 

Aplikacja mobilna z katalogiem usterek

Aplikacja zedas®asset Smart wspiera kontrolę obiektów z pomocą określonych filtrów i predefiniowanych zapytań. Pracownicy mogą szybko rejestrować usterki (w tym zdjęcia i pozycjonowanie GPS) i klasyfikować je za pomocą zapisanego katalogu usterek. Listy kontrolne dotyczące usterek i instrukcje napraw są dostępne jako cyfrowy asystent kontroli i przetwarzania zleceń serwisowych. Dane zarejestrowane na urządzeniach mobilnych są dostępne do oceny bezpośrednio w centralnym systemie zarządzania utrzymaniem ruchu dzięki zintegrowanej funkcjonalności online / offline.

Więcej informacji o zedas®asset Smart

 

Zaplanuj personel, materiały i zadania

Ukierunkowane wykorzystanie zasobów jest kluczem do większej wydajności. System zedas®asset Resource Manager wspiera planowanie działań konserwacyjnych. System pokazuje wolne zasoby i konflikty planowania oraz wykrywa wąskie gardła już na na wczesnym etapie. Aby zapewnić bezpieczeństwo prawne konserwacji kwalifikacje i certyfikaty są zarządzane bezpośrednio w zedas®asset, zawsze gotowe do audytu i brane pod uwagę przy planowaniu.

Więcej informacji o zedas®asset Resource Manager

 

Cyfrowy dziennik operacyjny

Odręcznie zapisane harmonogramy należą do przeszłości. zedas®asset Operations Log możesz śledzić codzienne operacje, chronologicznie i bez przerw. Moduły tekstowe ułatwiają kompleksowe opisywanie zdarzeń. Wszystkie informacje dotyczące poszczególnych operacji są dostępne dla upoważnionych pracowników natychmiast, bez ryzyka błędów i utraty danych.

 

 

Utrzymanie ruchu 4.0 i Advanced Analytics

Z pomocą zedas®asset możesz wykonywać konserwację korekcyjną i prewencyjną, ale również predykcyjną! Wykorzystując innowacyjne technologie, takie jak IoT, AI i uczenie maszynowe oraz wielowariantowe metody diagnostyczne, przekształcamy big data w smart data.

 

Na podstawie pomiarówi danych dotyczących konserwacji, importowanych za pomocą interfejsów, zedas®asset Track Analyser tworzy kompleksowy obraz ogólnego stanu sieci torowej. System automatycznie analizuje, wizualizuje, ocenia i archiwizuje wszystkie dane. Do przedstawienia charakterystyki toru wykorzystywane są między innymi następujące dane:

 • Rozstaw torów, przechyłka, skręt, pochylenie wzdłużne
 • Profile główki szyny i mocowanie
 • Położenie i wysokość osi toru oraz linii napowietrznej
 • Podsypka i konstrukcja podbudowy
 • Skan 3D

Za pomocą wielowariantowych procedur diagnostycznych ocena jest zautomatyzowana w odniesieniu do wszystkich mierzonych zmiennych. Funkcjonalności modułu służą jako solidna podstawa do efektywnego planowania i budżetowania działań i inwestycji w zakresie utrzymania ruchu.

Więcej informacji o zedas®asset Track Analyser

zedas®asset Staff+ umożliwia nie tylko bieżącą analizę, ale również prognozy zapotrzebowania personelu. Zaawansowana analiza danych określa średnio- i długoterminowe zapotrzebowanie na pracowników, między innymi na podstawie specyficznych dla danego przedsiębiorstwa danych z planowania utrzymania ruchu. Skumulowane zamówienia mogą zostać zidentyfikowane na wczesnym etapie i w razie konieczności przesunięte. Pozwala to uniknąć przestojów i wąskich gardeł a warsztat jest optymalnie wykorzystany.

zedas®asset Invest Manager łączy dane zebrane w codziennej działalności i umożliwia użytkownikowi tworzenie wariantów planowania w oparciu o różne scenariusze. System może automatycznie określić średnio- i długoterminowe wymagania inwestycyjne (nawet do 30 lat). Porównanie różnych scenariuszy umożliwia podejmowanie uzasadnionych decyzji budżetowych i inwestycyjnych


Przegląd modułów

Modulblume DE Infra low

 

Interfejsy: Połączenie z systemami innych firm

zedas®asset standardowo wspiera transfer i integrację danych pomiarowych infrastruktury i oceny stanu z pociągów pomiarowych jak również innych systemów eksperckich. System posiada zintegrowaną funkcję importu danych i tym samym zapewnia niezależność od producentów urządzeń pomiarowych. Za pomocą intuicyjnego interfejsu mają Państwo możliwość samodzielnego skonfigurowania pliku do importu, przeglądania i sprawdzania danych oraz ich transferu do systemu po zatwierdzeniu.

zedas®asset oferuje już wiele standardowych interfejsów, które znacznie zmniejszają nakłady na wdrożenie. Na życzenie dostarczane są indywidualne interfejsy do systemów innych firm.

Interfejsy w skrócie:

 • Systemy ERP
 • Znormalizowany interfejs do systemów pomiarowych (pociągi pomiarowe, urządzenia pomiarowe, wózki)
 • IDMVU Standardowy interfejs do zarządzania danymi dotyczącymi infrastruktury
 • Rozwiązania GIS

 

 

Niezwykła synergia w branży kolejowej

Procesy Lean dzięki połączeniu zedas®asset i zedas®cargo

 

ZEDAS oferuje wiodący pakiet produktów łączący funkcje zarządzania flotą i jej utrzymania z zarządzaniem kolejowego transportem towarowym. W celu wykorzystania synergii wynikającej z tego strategicznego powiązania, procesy logistyczne odwzorowane w zedas®cargo (planowanie, zarządzanie operacyjne, fakturowanie) oraz zarządzanie aktywami technicznymi infrastruktury torowej, w tym procesy utrzymania (prace konserwacyjne, zarządzanie awariami) są ściśle powiązane w systemie zedas®asset.

Zautomatyzowany przepływ informacji znacznie zmniejsza potrzebę koordynacji między operacjami kolejowymi a utrzymaniem. Wszyscy pracownicy zaangażowani w eksploatację zawsze dysponują niezbędnymi informacjami, aby łatwiej i lepiej sterować procesami kolejowymi oraz optymalnie wykorzystywać infrastrukturę torową. Informacje z zakresu zarządzania majątkiem dotyczące planowanych prac konserwacyjnych i środków naprawczych w infrastrukturze torowej (terminy kontroli, zamknięcia torów oraz terminy i planowane czasy zleceń konserwacji) wykorzystywane są do obliczania zdolności przepustowej i prognozowania w ramach planowania operacyjnego. Przynosi to korzyść w postaci poprawy płynności ruchu i minimalizuje przestoje.

W trakcie konserwacji dane o stanie i obciążeniu, takie jak przekroczenia limitów i tonaż, są uzyskiwane bezpośrednio z procesu roboczego. Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu można zrealizować strategię konserwacji specyficzną dla danego obiektu (korekcyjną, prewencyjną, zorientowaną na stan lub predykcyjną).

Dowiedz się więcej o:
Zarządzaniu logistyką ruchu dalekodystansowego
Zarządzaniu logistyką ruchu manewrowego
Zarządzaniu zasobami i utrzymaniu taboru

 

 

5 mocnych powodów przemawiających za zedas®asset

Haken Nasza specjalność: utrzymanie infrastruktury kolejowej
Dzięki ścisłej współpracy z naszymi klientami i ponad 30-letniemu doświadczeniu na rynku kolejowym znamy procesy zarządzania majątkiem.
 
Haken

Ustandaryzowane oprogramowanie – korzystające z wiedzy wszystkich
Produkt zedas®asset jest sprawdzonym w praktyce i gotowym do użycia rozwiązaniem branżowym – jest motorem innowacji dla procesów specyficznych dla kolei.

 
Haken

Jeden system – jedna prawda
System zedas®asset integruje wszystkich uczestników procesu i zapewnia ciągły przepływ informacji. System sprzyja transferowi wiedzy i satysfakcji pracowników.

 
Haken

Silny partner – wszystko z jednej ręki
Doradztwo, pakiet oprogramowania, wdrożenie, utrzymanie, SaaS / hosting, zarządzanie projektami, szkolenia i wsparcie 24/7 bezpośrednio od producenta.

 
Haken

Przewaga teraz i w przyszłości
Rozwiązanie zedas®asset jest skalowalne w zależności od potrzeb i wspiera realizację celów rozwojowych. Dzięki naszemu najnowocześniejszemu oprogramowaniu zyskują Państwo bezpieczeństwo inwestycji.

Więcej informacji

 • Konserwacja obiektów kolejowych
  Konserwacja obiektów kolejowych
 • Mobilna konserwacja obiektów kolejowych
  zedas®asset Smart – Mobilna konserwacja obiektów kolejowych
   
 • zedas asset Resource Manager PL
  zedas®asset Track Analyser – Analiza stanu infrastruktury kolejowej
 • zedas asset Resource Manager PL
  zedas®asset Resource Manager – Zarządzanie zasobami
   

Powrót na górę

Rozpocznij współpracę już dziś!